Allmänna villkor

Allmänna villkor för medlemskap hos Fightclub Freestyle Stockholm IF samt allmänna köpvillkor för köp i webbutik kopplad till www.fightclubstockholm.se Villkoren gäller från och med den 29 Augusti 2017 tillsvidare och ersätter tidigare villkor.

 1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap hos Fightclub Freestyle Stockholm IF, 802494-5027, (”FightClub Stockholm”) mellan den person (“medlem”) som står namngiven i medlems avtalet eller är den som är nyttjare av tillfälligt och tidsbegränsat medlemskap som löper utan medlems avtal eller köpare i webbutik kopplad till www.fightclubstockholm.se och FightClub Stockholm. Utöver dessa allmänna villkor kan även särskilda villkor gälla för en viss tjänst eller ett visst erbjudande.

 1. Medlems ansvar

2.1 Medlemskap kan sökas av envar som – är myndig eller fått sitt medlemskap godkänt av förmyndare, – är minst fyllda 16 år vid medlemsavtalets undertecknande och – har ett allmänt hälsotillstånd som enligt FightClub Stockholm personal tillåter fysisk träning utan uppenbar risk för skador eller ohälsa.

2.2 Medlemmen skall vid varje träningstillfälle kunna styrka sin identitet genom uppvisande av giltig legitimation.

2.3 Medlemmen skall själv ansvara för sin hälsa och sin säkerhet i samband med vistelse i FightClub Stockholm lokaler och åtar sig att följa FightClub Stockholm alla skriftliga och muntliga säkerhetsföreskrifter, ordningsregler och anvisningar.

2.4 Medlemmen är väl införstådd med att en träningsanläggning utgör en miljö där riskmoment förekommer. Medlemmen bär alltid själv ansvaret för sina handlingar, beslut och följderna av dessa.

2.5 All träning sker på egen risk.

2.6 I förhyrda skåp får endast torra träningskläder och eller träningsutrustning förvaras. FightClub Stockholm förbehåller sig rätten att vid misstanke om brott mot denna punkt öppna medlems förhyrda skåp och tillvarata innehållet.

 1. FightClub Stockholm ansvar

3.1 FightClub Stockholm ansvarar inte för hinder i eller begränsning av träningsmöjligheter vilken beror på omständighet utanför FightClub Stockholm kontroll och som skäligen inte kunnat förutses, undvikas eller övervinnas, såsom brand-, vatten- eller annan större skada på FightClub Stockholm lokaler, strejk, lockout, naturkatastrof eller myndighets beslut.

3.2 FightClub Stockholm ansvarar inte för skador eller olyckor som medlemmen händelsevis förorsakas under sin vistelse i FightClub Stockholm lokaler.

3.3 FightClub Stockholm ansvarar inte för och ersätter inte förlust eller skada på saker som medlemmen medför i FightClub Stockholm lokaler.

 1. Kvarlämnade saker

4.1 Kvarlämnar Medlem saker i FightClub Stockholm lokaler efter tidpunkt för ordinarie stängning äger FightClub Stockholm rätt att tillvarata sakerna. Om Medlemmen inte hämtat sakerna inom 7 dagar från dagen för tillvaratagande äger FightClub Stockholm rätt att kasta eller överlämna sakerna till hittegodsavdelning på Polismyndighet.

 1. Avtalsförändringar Medlemmen godtar att FightClub Stockholm har ensidig rätt att, med för medlem bindande verkan, ändra öppettider, träningsscheman, medlemsavgifter och medlemsavtalets allmänna villkor. Vid sådan ändring kommer FightClub Stockholm att informera medlemmen om förändringen via hemsida, email eller via information i FightClub Stockholm lokaler.
 2. Träning

6.1 Medlemmen godtar och förbinder sig att följa alla anvisningar och uppmaningar från FightClub Stockholm personal gällande medlemmens träning, hälsa och agerande. Ohörsamhet från medlemmen kan leda till att medlemmen kan komma att stängas av, delvis eller helt, från träningspass och/eller från FightClub Stockholm lokaler.

6.2 Medlemmen godtar att det inte alltid är möjligt för FightClub Stockholm att kunna erbjuda tillgång till av medlemmen önskad aktivitet, lokal eller träningsredskap.

6.3 Medlemmen godtar att FightClub Stockholm lokaler kan vid obestämda tider vara stängda för medlemmen i en eller flera dagar i sträck med anledning av föreläsningar, utbildningar eller annan aktivitet dit medlemmen inte kan garanteras tillträde.

6.4 I ovan nämnda fall (5.1, 5.2, 5.3) har medlemmen ingen rätt att kräva någon form av kompensation eller återbetalning av medlemsavgift.

6.5 Medlem förbinder sig att inte bruka narkotika eller steroider. Brott mot denna paragraf kan leda till avstängning utan att medlemsavgiften återbetalas.

 1. Avgifter och betalning

7.1 Medlemmen eller medlemmens förmyndare åtar sig att uppmärksamma och följa vid var tid gällande betalningsanvisningar och prislistor som FightClub Stockholm tillhandahåller muntligt, tryckt, elektroniskt eller via FightClub Stockholm hemsida.

7.2 Medlemmen erlägger avgift för kontantmedlemskap i förskott för hela bindningstiden, och avgifter för autogiromedlemskap löpande.

7.3 Vid månadsbetalning via autogiro åtar sig medlemmen att tillse att tillräckliga medel finns tillgängliga på medlemmens konto vid dagen för överföring.

7.4 Vid utebliven betalning av medlemsavgift har FightClub Stockholm rätt att debitera medlemmen faktureringsavgift och påminnelseavgift samt i förekommande fall ytterligare avgifter för inkasso och dröjsmålsränta.

 1. Upphörande av medlemsavtal

8.1 Autogiromedlemskap löper med 12 månaders bindningstid.

8.2 Medlemmen kan när som helst säga upp sitt medlemskap med tre månads uppsägningstid.

8.3 Vid uppsägning av medlemskapet betalar medlemmen för den månad som innefattar datumet för uppsägningen, samt för tre efterföljande månader.

8.4 Uppsägning av autogiromedlemskap skall ske skriftligen via blankett tillgänglig i Fightbox lokaler eller via email till autogiro”fightclubstockholm.se

 1. Medlemskort

9.1 Medlemskortet är FightClub Stockholm egendom och disponeras av medlemmen personligen. Medlemmen förbinder sig gällande medlemskortet att – inte låna ut eller överlåta det till annan person och – att snarast anmäla förlust eller misstanke om förlust till FightClub Stockholm.

9.2 Vid förlorat eller skadat kort spärras det av FightClub Stockholm och ett nytt medlemskort utfärdas. Vid utfärdande av ersättningskort tas en förnyelseavgift ut enligt vid var tid gällande prislista.

 1. Barn/Minderåriga

10.1 Barn under 16 år får endast vistas i FightClub Stockholm lokaler under uppsyn av förmyndare och på förmyndarens ansvar.

 1. Fotoförbud

11.1 I FightClub Stockholm lokaler råder förbud att fotografera eller på annat sätt dokumentera medlemmar och deras förehavanden utan deras uttryckliga samtycke.

 1. Information och meddelanden

12.1 FightClub Stockholm kommer att skicka information till medlemmen främst via epost till medlemmens angivna e-postadress. Information eller meddelande anses ha nått medlemmen senast andra vardagen efter avsändandet.

12.2 Medlemmen är skyldig att meddela FightClub Stockholm om förändringar i medlemmens kontaktuppgifter eller uppgifter för betalning via autogiro.

 1. Personuppgifter

13.1 FightClub Stockholm kommer att behandla medlemmens personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen i avsikt att behandla och underhålla medlemskap och medlemsservice. 13.2 Medlemmen samtycker till att FightClub Stockholm och FightClub Stockholm samarbetspartners behandlar, inhämtar eller lämnar ut uppgifter om medlemmen för informationsändamål eller marknadsföring. Medlemmen kan när som helst anmäla begränsning eller återkallelse av sitt samtycke till FightClub Stockholm.

 1. Tvist

14.1 Uppstår tvist med anledning av detta avtal skall parterna i första hand försöka komma överens. Kan parterna inte enas så kan medlemmen vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) www.arn.se eller postbox 174, 101 23 Stockholm, alternativt till EU-kommissionens tvistlösningsplattform på www.webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm. Medlemmen och FightClub Stockholm äger dock alltid rätt att begära att tvist prövas av allmän domstol i Stockholm.

 1. Ångerrätt

15.1 Köp i webbutiken omfattas av 14 dagars ångerrätt. Om köpet avser en tjänst eller biljetter anses köparen tagit del av varan från den tidpunkt köpet genomförs och FightClub Stockholm lämnat information om ångerfristen. Om tjänsten påbörjats under ångerfristen upphör ångerrätten att gälla. Ångerrätten gäller inte specialtillverkade varor, varor med personlig prägel, resor, evenemangsbiljetter, deltagande i tids- och platsbestämda aktiviteter eller dylikt.

 1. Inställda evenemang

16.1 För att vi ska kunna genomföra vissa evenemang och aktiviteter krävs ett minsta antal anmälda deltagare. Antalet anges i samband med bokning. Om evenemanget får färre anmälningar förbehåller FightClub Stockholm sig rätten att ställa in evenemanget. Detta meddelas i så fall senast tre dagar innan evenemanget och bokad deltagare erbjuds full återbetalning. Vid inställt evenemang ersätter FightClub Stockholm inte kostnader för om- eller avbokning av transporter bokade av resenären eller andra direkta eller indirekta kostnader.

AUTOGIROMEDGIVANDE (inte tillämpligt vid kontantmedlemskap)

Medlem medger att uttag får göras från angivet bankkonto på begäran av betalningsmottagaren FightClub Stockholm för överföring till denna via bankens automatiska betalningstjänst, Autogiro. Banken är inte skyldig att pröva behörigheten eller meddela medlem i förväg om begärda uttag. Meddelande om gjorda uttag erhålls på kontoutdrag från banken. Medgivande kan på medlems begäran överföras till annat konto i banken eller till konto i annan bank. Uttag från medlems konto sker tidigast på förfallodagen. Har medlem inte senast bankdagen före förfallodag tillräckligt med pengar på kontot för betalningen är medlem medveten om att detta kan innebära att betalningarna inte blir utförda. Om betalningar ändå görs har banken rätt att ta ut ränta och avgifter enligt bankens vid var tid gällande regler för den skuld som därigenom uppstår. Medlem medger att uttaget får belasta dennes konto i banken enligt bankens regler. Medlem accepterar att banken skall godkänna att dennes konto får användas för Autogiro samt att banken och betalningsmottagaren har rätt att i vissa fall avbryta anslutningen till Autogiro. Bankgirocentralen BGC AB har i uppdrag att sköta Autogirorutinen för bankens räkning. Medlem medger därför att uppgifter ur bankens register om kontots nummer och adress får samköras med Bankgirocentralens uppgifter till ett register. Medgivandet gäller tillsvidare. Medgivandet upphör senast fem bankdagar efter det att medlem via rutin som anvisas av banken, underrättar banken senast två dagar före förfallodagen. När medlem stoppat ett medgivande via banken innebär detta att inga betalningar som grundas på det stoppade medgivandet blir gjorda förrän medlem själv hävt stoppet. Har medlem inte hävt ett stopp inom två månader upphör medgivande till betalningsmottagaren att gälla.