Trivselregler & Policy

TRIVSELREGLER

 

 • Vi ansvarar och ersätter inte förlust av eller skada på saker som medlemmen medför i vår lokal. Varje fredag kväll så töms lådan med kvarglömda saker från omklädningsrummen och lokalen.
 • Medlemmar måste alltid uppvisa och lämna in sitt medlemskort vid reception innan träningpass påbörjas och sedan hämta upp det efter. BRUCE & FITNESS COLLECTION medlemmar måste checka in sig vid receptionen innan passet.
 • Inför varje pass se till att ha rena kläder, vara fräsch & ren, ha klippta tånaglar, ta av alla smycken, fyll på vattenflaskan. Om du svettas mycket under passet så är det bra och ha med sig extra ombyte & handduk.
 • VIKTIGT att komma i tid, om du är försenad så prata med receptionen innan du hoppar in på passet.
 • Under passet visa hänsyn och lyssna på instruktören, stör inte andra medlemmar under passet och ha inga irrelevanta konversationer under träningen.

 

FÖRENINGENS POLICY

 

Vår förening är uppbyggt på ideell bas och arbetar för gemenskap, kamratskap och social fostran. Det är viktigt att våra barn och ungdomar utvecklas i sina fritidsintressen inom exempelvis idrott och kultur. För många barn är föreningen, näst efter hemmet och skolan, den viktigaste uppfostringsmiljön. Som social förebild påverkar ledarens förhållningssätt de aktiva och det är därför av särskild vikt att som vuxen bry sig och aktivt ta ställning mot diskriminering och kränkningar.

Hur vuxna och ledare agerar mot våra barn och ungdomar är därför viktigt i denna utveckling. Ett led i detta arbete är att ha en policy för social mångfald där föreningens gemensamma regler fungerar som riktlinjer och stöd för föreningens medlemmar.

Syftet med denna policy är att upprätthålla ett gott samarbete med föreningslivet och där man tillsammans jobbar för en öppen och inkluderande miljö för barn, ungdomar och vuxna. Policyn syftar även till att stödja föreningslivet i dess arbete kring frågor som rör idrottens vision och värdegrund, för jämställdhet och jämlikhet, ökad tillgänglighet, trygghet och trivsel, motverka alla former av diskriminering och trakasserier, samt att tillsammans med annat stödmaterial öka kunskap kring hbtq-frågor och bemötande.

 

Riktlinjer i vår policy

 

 1. Vår förenings verksamhet är öppen för alla, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Ingen ska utsättas för diskriminering eller kränkningar.
 2. I vår förening behandlar vi varje flicka, pojke, kvinna och man likvärdigt och/eller utifrån varje individs förutsättningar och behov.
 3. I vår förening jobbar vi aktivt med att eliminera kränkande uttalanden på samtliga nivåer i föreningen.
 4. I vår förening har vi en policy med tydliga rutiner för situationer som kan uppkomma där medlem bryter mot föreningens ställningstagande inom ramen för social mångfald. Genom en mångfald av kulturer, språk och värderingar utvecklar vi föreningen med hjälp av nytänkande och framtidstro.
 5. Vi tillåter inte att någon form av diskriminering i vår förening. Om vi skulle upptäcka att någon/några i vår förening diskriminerar gör vi på följande sätt:

 

 • Samtal med inblandade medlemmar och föräldrakontakt för ungdomar.
 • Analys och beslut om åtgärder.
 • Uppföljning

 

Frågorna skall behandlas skyndsamt och med sekretess. Ansvar att detta följs är medlemmarnas, ledarnas, förtroendevaldas och föräldrars.

 

Vår utgångspunkt är att vi visar respekt för allas olikheter samt skapar förutsättningar och ger möjlighet till delaktighet och gemensamt ansvar. Vi eftersträvar att förstå, värdesätta och tillvarata erfarenheter, kunskap och olikheter hos oss själva och andra människor.